Oslokurset 2023

Velkommen til Oslokurset 2023!
I det følgende finner du et bredt utvalg fagdidaktiske kurs innenfor de fleste fagområder fordelt på fire økter. Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island.

Førstevalg, økt 1 *
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Daglige sanger 1.-3.kl med Kefas Berlin

Kefas Berlin lär ut Morgonsånger, Matsånger och andra dagliga sånger. Den här kursen riktar sig i både till de som är bekväma att sjunga och till de som känner att de ”inte kan sjunga”. Kefas vill slå ett slag för det enkla och anspråkslösa sjungandet som ett naturligt och enkelt inslag i skoldagen. Han demonstrerar här samtidigt ett sätt att lära ut sång som gör det lättare för barn eller ovana vuxna att komma in i sjungandet.
Deltagarna får textblad samt tillgång till inspelning av sångerna inkl stämmor.

Formtegning 2.-3.kl. med Henrik Thaulow
Kurset tar for seg aktuelle oppgaver på hvert av klassetrinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt på formtegning som faglig fordypning med hensyn til skrift og matematikk, i tillegg til allmenndannende aspekter og betydningen for utvikling av tenkningen. 
Deltakerne må ha med vanlig blyant, fargeblyanter og fargeblokker.
Les og skriv 2.-4.kl med Åsa Månsson D´Souza
Hur vi arbetar med läs och skrivundervisning i waldorfskolan, läsinlärningsmetoder och waldorfskolans praxis. Undervisningsinnehåll och konkreta tips och idéer för läs- och skrivinlärningen de första åren i skolan. Presentation av från bild till bokstav och från bild till skrivande med utgångspunkt i berättandet. 
Föreläsningarna har en rytmisk del där materialet i huvudsak är på svenska. 
Fulltegnet
Sy dyr med barn 2.-7.kl. med Silje Nøstdal Storheim
Vi syr dyr med og uten oppskrift. Hvordan forme enkle dyr som barn selv kan sy.
Materialer: gamle tekstiler (helst i ull og faste stoff) og kardet ull. 
Passer godt til perioder som f.eks. Nils Holgersson, uryrker, kulturepokene
Ta gjerne med gamle tekstiler som du kan bruke og dele med andre på gruppa. 
Maling til skapelsen 4.kl. med Anne Sigrid Steen
Det blir en kunstnerisk gjennomgang av de syv skapelsesdagene med utgangspunkt i det gamle testamentet. Med enkle fargeoppgaver øves i maling forvandlingen og utviklingen i skapelseshistorien. Fra mørket til lyset og til den faste jord og det voksende kommer til syne. Videre oppleves hvordan solen og månen oppstår og fram til dyrene og mennesket er skapt.
 
Nordisk mytologi og vikingtid 5.kl. med Helga Brekke
Norrøn mytologi, Sigurd Fåvnesbane, Åslaug møy, overgangen til historisk tid, kongesagaer, til og med Olav Heilage. Vikingtid. 
Forteljing, kunstnerisk bearbeiding, song, dans, resitasjon, formteikning, skriving.
Kurset er på norsk. 
Zoologi 5.kl med Marja Ros-Pehrson
Under kursen kommer vi att gå igenom innehållet i zoologiperioden när det gäller fortellerstoff, skrivande, konstnärligt arbete och rytmisk del. Deltagarna i kursen kommer även få förslag på hur eleverna kan arbeta tillsammans, göra fördjupningsarbeten och hur de kan arbeta med text och bild i silkeboken. Vi kommer att gå igenom hur man som lärare kan använda olika berättelsetekniker och sätt att skriva texter och göra bilder. I kursen ingår även hur man kan berätta om, och beskriva djur utifrån den miljö de lever i och utifrån Steiners tredelning. Under kursen kommer undervisningen i zoologi att sättas in i ett waldorfpedagogiskt sammanhang i den tolvåriga kursplanen och när det gäller barnens utveckling.
Tegning 5.-7.kl. med Solvita Mellenberga
Kurset vil gi innblikk i ulike undervisningsperioder, metoder og bruk av kunstfag til å fordype læringen i hvert klassetrinn. Vi tegner blant annet med kritt, kull og fettfarger. Eksempler på tegninger som er utført av elever blir presentert, og arbeidsmåter og teknikker som passer til hvert klassetrinn skal beskrives og prøves ut. Praktiske øvelser, refleksjoner og samtale er en viktig del av kurset. 
Kunstnerisk opptakt til hovedfag 5.-7.kl. med Simen Kyrre Hagen
Hva kan være en rytmisk opptakt i en hovedfagsperiode? 
Hovedfag har lange tradisjoner for å være en tredelt undervisningsprosess. En lett kunstnerisk og/eller rytmisk opptakt blir brukt til å fordype fortellerstoffet eller det som det skal arbeides med i hovedfag. Så følger arbeidsstunden. Og til slutt fortellingen, eller det nye som skal læres bort. Vi bør for enhver pris unngå at starten av hovedfag bare blir et friminutt eller bare en lek, der elevene i verste fall er overlatt til seg selv. De trenger ikke starte dagen med et friminutt!
Hvilke dikt kan passe til denne perioden? Synge kan vi antagelig gjøre i hvert eneste hovedfag? Hvordan skal vi lære det bort til elevene; skal vi synge, danse, resitere, musisere eller alt på en gang? 
I dette kurset kan vi øve noen rytmiske deler sammen og deltagerne får høre om hva som har vist seg å fungere godt og hva som ikke har vært så vellykket. 
Ta gjerne med en c-fløyte, som kan stemmes. Fløyten er et standard instrument i alle klasser fra 4. klasse og ut 10. klasse. 
Trakterer du flere instrumenter? Velg gjerne ett som du tar med, hvis du vil.
Kor og samspill 5-10.kl. med Gry Storsve Hundsnes
Nivå og ferdigheter er ingen hindring for å skape musikk sammen! Med utgangspunkt i det vi har av instrumenter og sangstemmer i gruppen arbeider vi frem musikkarrangementer.
Ta med deg ditt instrument!
Kurset er avlyst!
Fra mythos til logos: De store elvekulturene og Det gamle Hellas

Kurset tar oss gjennom de gamle, store elverikene fram til antikken gjennom fortellinger, sang, dikt og gresk folkedans. Reisen begynner ved kildene til Den gule flod, via Silkeveiene til til Indus og Ganges, videre til Amu Darya-elven (Oxus), over Tigris og Eufrat til Nilen. Så seiler vi over Middelhavet til Det gamle Hellas. På veien møter vi «de tre vise menn»: Konfutse, Buddha og til slutt Sokrates, som på omtrent samme tid i historien lærte menneskene å løsrive seg fra gudenes vold og tro på seg selv.
 
Vi skal resitere dikt og Homer, synge og danse hasapiko. 
 
Målgrupper:
 • Klasselærere
 • Historielærere
 Innhold:
 • Sentrale fortellinger fra de gamle rikene i Egypt, Mesopotamia, Persia, India, Kina og Hellas.
Fysikk: mekanikk og magnetisme 8.kl. med Kari Nordheim
Kurset legger vekt på at deltagerne får noe av den samme erfaringen som elevene får gjennom å observere fenomener i en serie av forsøk. Det blir i tillegg gitt en oversikt over tema og tilnærmingsmåter. I denne perioden øver vi opp sansene og å stille spørsmål gjennom å gjøre eksperimenter i mekanikk og magnetisme.
Vi studerer massesenter, vippepunkt, labil og stabil, tre grupper vektstenger med eksempler fra verktøy, toarmet vektstang og trinse og talje. Magneten tiltrekning, kompass og elektrisk strøm.
Hvis det er ønskelig gir jeg en kort oversikt over 7.klasses fysikk med optikk, akustikk og statisk elektrisitet.
Natur i endring 7-9.kl. med Markus Lindholm
Ved inngangen til puberteten er det nødvendig med en grundig og kritisk opplæring i natur- og miljøfag, også som grunnlag for å forstå miljøkrisen. Viktige emner vil være å forstå ulike økosystemers egenskaper, og deres sårbarhet og resiliens. Hva er biologisk mangfold og nøkkelarter, hva betyr endret arealbruk, hva er miljøgifter, og hva skjer når klimaet endrer seg? Vi vil også drøfte de sivilisatoriske forutsetningene for miljøkrisen, og se på ulike restaureringsprosjekter. En rød tråd gjennom kurset vil være forholdet mellom mennesket og jorda i antropocen.
Teaterlek: å bygge en god gruppe 7.-10.kl. med Maja Hallanger
Vi skal gjøre:
– øvelser for god gruppedynamikk – teambuilding
– øvelser for å styrke tilstedeværelse i egen kropp
 
Hva skal det bidra til?
Når elevene føler deg trygg i gruppa/klassen de er i, og er trygg i sin egen kropp, er de bedre rustet for læring og ikke minst utvikles som menneske.
 
Vi vil i dette kurset jobbe med gruppedynamikk. Gjennom øvelser vi gjør sammen, vil du få konkrete tips du kan bruke i din klasse, men du kan også bruke kurset som en utvikling for deg selv som lærer.
Vi vil gjøre en rekke øvelser som gjør at du blir mer tilstede i kroppen og stemmen din.
Vi skal bevege oss, synge, gjøre rytmer, leke, hvile og ha det gøy sammen!
Mat og helse: Etikk og bærekraft 8.-9.kl. med Jolien Perotti
I dette kurset bruker vi kompetansemålene til å rette blikket fra tallerkenen opp og ut, og se på hva våre matvalg har å gjøre med resten av verden. Det handler altså ikke direkte om matlaging, men om alle bakenforliggende temaer som handler om etikk og bærekraft; kortreist, Fair Trade, bærekraftig fisk, kjøtt vs. vegetar, sesongbasert, økologisk, e-stoffer, globalisering. Kursdeltakere får materialer, ressurser og ideer til praktisk undervisning, inkludert småretter elevene kan lage i denne perioden. Det er ikke direkte skolekjøkkenundervisning, men kan lett kombineres med det.
Fremmedspråk og relasjonsbygging 8.-10.kl. med Aino Wissneth
I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  
Matematikk 9.-10.kl. med Steinar Gundersen
Algebra
 • Likninger, funksjoner og grafer
 • Koordinatsystem – aksenes betydning
 • Skjæringspunkter – løsning av likninger
 • 1. ordens funksjoner 
 • 2. ordens funksjoner
Geometri
 • Sentralvinkel og periferivinkel
 • Tangentkonstruksjon
 • Formlikhet
Diskusjon basert på innspill fra deltakere
Leken og praktisk musikk-kunnskap for alle med Gudrun Sanden

Kurset henvender seg til alle musikk-, klasse-, sang- og eurytmilærere som ønsker å utvikle formidlingsferdighetene av musikk. Musikk kan for mange være noe flyktig, teorien skremmende, dette kurset vil endre på det. Vi vil sanse og føle, tegne, danse, lytte, synge og leke oss gjennom musikkelementene. På denne måten arbeider vi oss frem til et eieforhold av intervall, taktarter, toner, harmonier, rytmer, folkeviser og enkle musikkstykker. Gjennom å bruke flere sanser opparbeider vi en trygghet knyttet til musikken og blir en tydelige og sikre formidlere av dette flotte kunstutrykket.
Alle deltagere får tilsendt gjennomgått materiale per mail. 
Ta med fargeblyanter, notatblokk, behagelige klær, myke sko eller eurytmisko.

Gym, Games and Sport for alle med Laurence Sheen

Gym curriculum for all ages, a course for gym teachers and all that are interested. A practical look at the curriculum and pedagogical progression as they relate to the overall health of the individual child and the class as a whole.

Kursleder

Andrevalg, økt 1 *
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Daglige sanger 1.-3.kl med Kefas Berlin

Kefas Berlin lär ut Morgonsånger, Matsånger och andra dagliga sånger. Den här kursen riktar sig i både till de som är bekväma att sjunga och till de som känner att de ”inte kan sjunga”. Kefas vill slå ett slag för det enkla och anspråkslösa sjungandet som ett naturligt och enkelt inslag i skoldagen. Han demonstrerar här samtidigt ett sätt att lära ut sång som gör det lättare för barn eller ovana vuxna att komma in i sjungandet.
Deltagarna får textblad samt tillgång till inspelning av sångerna inkl stämmor.

Formtegning 2.-3.kl. med Henrik Thaulow
Kurset tar for seg aktuelle oppgaver på hvert av klassetrinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt på formtegning som faglig fordypning med hensyn til skrift og matematikk, i tillegg til allmenndannende aspekter og betydningen for utvikling av tenkningen. 
Deltakerne må ha med vanlig blyant, fargeblyanter og fargeblokker.
Les og skriv 2.-4.kl med Åsa Månsson D´Souza
Hur vi arbetar med läs och skrivundervisning i waldorfskolan, läsinlärningsmetoder och waldorfskolans praxis. Undervisningsinnehåll och konkreta tips och idéer för läs- och skrivinlärningen de första åren i skolan. Presentation av från bild till bokstav och från bild till skrivande med utgångspunkt i berättandet. 
Föreläsningarna har en rytmisk del där materialet i huvudsak är på svenska. 
Sy dyr med barn 2.-7.kl med Silje Nøstdal Storheim

Vi syr dyr med og uten oppskrift. Hvordan forme enkle dyr som barn selv kan sy.
Materialer: gamle tekstiler (helst i ull og faste stoff) og kardet ull. 
Passer godt til perioder som f.eks. Nils Holgersson, uryrker, kulturepokene
Ta gjerne med gamle tekstiler som du kan bruke og dele med andre på gruppa. 

Maling til skapelsen 4.kl. med Anne Sigrid Steen
Det blir en kunstnerisk  gjennomgang av de syv skapelsesdagene med utgangspunkt i det gamle testamentet. Med enkle fargeoppgaver øves i maling forvandlingen og utviklingen i skapelseshistorien. Fra mørket til lyset og til den faste jord og det voksende kommer til syne. Videre oppleves hvordan solen og månen oppstår og fram til dyrene og mennesket er skapt.
 
Nordisk mytologi og vikingtid 5.kl. med Helga Brekke
Norrøn mytologi, Sigurd Fåvnesbane, Åslaug møy, overgangen til historisk tid, kongesagaer, til og med Olav Heilage. Vikingtid. 
Forteljing, kunstnerisk bearbeiding, song, dans, resitasjon, formteikning, skriving.
Kurset er på norsk. 
Zoologi 5.kl med Marja Ros-Pehrson
Under kursen kommer vi att gå igenom innehållet i zoologiperioden när det gäller fortellerstoff, skrivande, konstnärligt arbete och rytmisk del. Deltagarna i kursen kommer även få förslag på hur eleverna kan arbeta tillsammans, göra fördjupningsarbeten och hur de kan arbeta med text och bild i silkeboken. Vi kommer att gå igenom hur man som lärare kan använda olika berättelsetekniker och sätt att skriva texter och göra bilder. I kursen ingår även hur man kan berätta om, och beskriva djur utifrån den miljö de lever i och utifrån Steiners tredelning. Under kursen kommer undervisningen i zoologi att sättas in i ett waldorfpedagogiskt sammanhang i den tolvåriga kursplanen och när det gäller barnens utveckling.
Tegning 5.-7.kl. med Solvita Mellenberga
Kurset vil gi innblikk i ulike undervisningsperioder, metoder og bruk av kunstfag til å fordype læringen i hvert klassetrinn. Vi tegner blant annet med kritt, kull og fettfarger. Eksempler på tegninger som er utført av elever blir presentert, og arbeidsmåter og teknikker som passer til hvert klassetrinn skal beskrives og prøves ut. Praktiske øvelser, refleksjoner og samtale er en viktig del av kurset. 
Kunstnerisk opptakt til hovedfag 5.-7.kl. med Simen Kyrre Hagen
Hva kan være en rytmisk opptakt i en hovedfagsperiode? 
Hovedfag har lange tradisjoner for å være en tredelt undervisningsprosess. En lett kunstnerisk og/eller rytmisk opptakt blir brukt til å fordype fortellerstoffet eller det som det skal arbeides med i hovedfag. Så følger arbeidsstunden. Og til slutt fortellingen, eller det nye som skal læres bort. Vi bør for enhver pris unngå at starten av hovedfag bare blir et friminutt eller bare en lek, der elevene i verste fall er overlatt til seg selv. De trenger ikke starte dagen med et friminutt!
Hvilke dikt kan passe til denne perioden? Synge kan vi antagelig gjøre i hvert eneste hovedfag? Hvordan skal vi lære det bort til elevene; skal vi synge, danse, resitere, musisere eller alt på en gang? 
I dette kurset kan vi øve noen rytmiske deler sammen og deltagerne får høre om hva som har vist seg å fungere godt og hva som ikke har vært så vellykket. 
Ta gjerne med en c-fløyte, som kan stemmes. Fløyten er et standard instrument i alle klasser fra 4. klasse og ut 10. klasse. 
Trakterer du flere instrumenter? Velg gjerne ett som du tar med, hvis du vil.
Kor og samspill 5-10.kl. med Gry Storsve Hundsnes
Nivå og ferdigheter er ingen hindring for å skape musikk sammen! Med utgangspunkt i det vi har av instrumenter og sangstemmer i gruppen arbeider vi frem musikkarrangementer.
Ta med deg ditt instrument!
Historie 6.kl. med Ketil Reigstad
Fra mythos til logos: De store elvekulturene og Det gamle Hellas

Kurset tar oss gjennom de gamle, store elverikene fram til antikken gjennom fortellinger, sang, dikt og gresk folkedans. Reisen begynner ved kildene til Den gule flod, via Silkeveiene til til Indus og Ganges, videre til Amu Darya-elven (Oxus), over Tigris og Eufrat til Nilen. Så seiler vi over Middelhavet til Det gamle Hellas. På veien møter vi «de tre vise menn»: Konfutse, Buddha og til slutt Sokrates, som på omtrent samme tid i historien lærte menneskene å løsrive seg fra gudenes vold og tro på seg selv.
 
Vi skal resitere dikt og Homer, synge og danse hasapiko. 
 
Målgrupper:
 • Klasselærere
 • Historielærere
 Innhold:
 • Sentrale fortellinger fra de gamle rikene i Egypt, Mesopotamia, Persia, India, Kina og Hellas.
Fysikk: mekanikk og magnetisme 8.kl. med Kari Nordheim
Kurset legger vekt på at deltagerne får noe av den samme erfaringen som elevene får gjennom å observere fenomener i en serie av forsøk. Det blir i tillegg gitt en oversikt over tema og tilnærmingsmåter. I denne perioden øver vi opp sansene og å stille spørsmål gjennom å gjøre eksperimenter i mekanikk og magnetisme.
Vi studerer massesenter, vippepunkt, labil og stabil, tre grupper vektstenger med eksempler fra verktøy, toarmet vektstang og trinse og talje. Magneten tiltrekning, kompass og elektrisk strøm.
Hvis det er ønskelig gir jeg en kort oversikt over 7.klasses fysikk med optikk, akustikk og statisk elektrisitet.
Natur i endring 7-9.kl. med Markus Lindholm
Ved inngangen til puberteten er det nødvendig med en grundig og kritisk opplæring i natur- og miljøfag, også som grunnlag for å forstå miljøkrisen. Viktige emner vil være å forstå ulike økosystemers egenskaper, og deres sårbarhet og resiliens. Hva er biologisk mangfold og nøkkelarter, hva betyr endret arealbruk, hva er miljøgifter, og hva skjer når klimaet endrer seg? Vi vil også drøfte de sivilisatoriske forutsetningene for miljøkrisen, og se på ulike restaureringsprosjekter. En rød tråd gjennom kurset vil være forholdet mellom mennesket og jorda i antropocen.
Teaterlek: å bygge en god gruppe 7.-10.kl. med Maja Hallanger
Vi skal gjøre:
– øvelser for god gruppedynamikk – teambuilding
– øvelser for å styrke tilstedeværelse i egen kropp
 
Hva skal det bidra til?
Når elevene føler deg trygg i gruppa/klassen de er i, og er trygg i sin egen kropp, er de bedre rustet for læring og ikke minst utvikles som menneske.
 
Vi vil i dette kurset jobbe med gruppedynamikk. Gjennom øvelser vi gjør sammen, vil du få konkrete tips du kan bruke i din klasse, men du kan også bruke kurset som en utvikling for deg selv som lærer.
Vi vil gjøre en rekke øvelser som gjør at du blir mer tilstede i kroppen og stemmen din.
Vi skal bevege oss, synge, gjøre rytmer, leke, hvile og ha det gøy sammen!
Mat og helse: Etikk og bærekraft 8.-9. kl med Jolien Perotti
I dette kurset bruker vi kompetansemålene til å rette blikket fra tallerkenen opp og ut, og se på hva våre matvalg har å gjøre med resten av verden. Det handler altså ikke direkte om matlaging, men om alle bakenforliggende temaer som handler om etikk og bærekraft; kortreist, Fair Trade, bærekraftig fisk, kjøtt vs. vegetar, sesongbasert, økologisk, e-stoffer, globalisering. Kursdeltakere får materialer, ressurser og ideer til praktisk undervisning, inkludert småretter elevene kan lage i denne perioden. Det er ikke direkte skolekjøkkenundervisning, men kan lett kombineres med det.
Fremmedspråk og relasjonsbygging 8.-10.kl. med Aino Wissneth
I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  
Matematikk 9.-10.kl. med Steinar Gundersen
Algebra
 • Likninger, funksjoner og grafer
 • Koordinatsystem – aksenes betydning
 • Skjæringspunkter – løsning av likninger
 • 1. ordens funksjoner 
 • 2. ordens funksjoner
Geometri
 • Sentralvinkel og periferivinkel
 • Tangentkonstruksjon
 • Formlikhet
Diskusjon basert på innspill fra deltakere
Leken og praktisk musikk-kunnskap for alle med Gudrun Sanden

Kurset henvender seg til alle musikk-, klasse-, sang- og eurytmilærere som ønsker å utvikle formidlingsferdighetene av musikk. Musikk kan for mange være noe flyktig, teorien skremmende, dette kurset vil endre på det. Vi vil sanse og føle, tegne, danse, lytte, synge og leke oss gjennom musikkelementene. På denne måten arbeider vi oss frem til et eieforhold av intervall, taktarter, toner, harmonier, rytmer, folkeviser og enkle musikkstykker. Gjennom å bruke flere sanser opparbeider vi en trygghet knyttet til musikken og blir en tydelige og sikre formidlere av dette flotte kunstutrykket.
Alle deltagere får tilsendt gjennomgått materiale per mail.
Ta med fargeblyanter, notatblokk, behagelige klær, myke sko eller eurytmisko.

Gym, Games and Sport for alle med Laurence Sheen

Gym curriculum for all ages, a course for gym teachers and all that are interested.
A practical look at the curriculum and pedagogical progression as they relate to the overall health of the individual child and the class as a whole.

Kursleder

Førstevalg Økt 02 *
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Småsløyd 1.-4.kl. med Lars Wegge
Enkle spikkeoppgaver i fersktre (knagg, fugler, dyr, nisser, visp, snurrebass mm) og elementær vedkløyving -  minivedkubber.
Fulltegnet
Håndarbeid med vekt på strikking 2.-3.kl. med Kirsten Borgnes
Vi lager strikkepinner, strikker og syr forskjellige oppgaver. Det blir også god tid til samtaler om fagets betydning og en innføring i hva vi gjør, hvorfor og hvordan.
Hovedfag (morgonperiod) 2.-4.kl. med Åsa Månsson D´Souza35
Planering, upplägg och form för morgonperioder i klass 2-4, utifrån rytm, in- och utandning och lektionens olika delar. Exempel på berättarinnehåll, konstnärligt och praktiskt arbete lyfts fram. 
Föreläsningarna har en rytmisk del där materialet i huvudsak är på svenska. 
Fremmedspråk og engelsk 2.-5.kl. med Aino Wissneth
I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  
Aktiv, erfaringsbasert læring 2.-5.kl. med Hedvig Fon Klyve
Hva menes med aktiv læring? Hvorfor er det viktig? Vi ser på hovedfagsperiodene og finner gode eksempler på hvordan vi kan jobbe aktivt og kreativt med fagstoffet.
Kunstnerisk opptakt til hovedfag 2.-5.kl. med Helga Brekke
Song, dans, leik, resitasjon, fløytespel, og kunstnerisk arbeid knytt til dei ulike hovedfag periodane. 
Ta med pentaton og diaton fløyte. 
Kurset er på norsk.
Geografi 5.-7.kl. med Siri Gossé
Fra fedrelandet til Norden de første tre dagene, deretter metodeskift for 7.klasse, ved arbeidet med Europa.
Matematikk 5.-6.kl. med Steinar Gundersen
Fra hel til del – fire regnearter
 • Brøk 
 • Desimalbrøk – utvidelse av posisjonssystemet
 • Primtallsfaktorisering
Grunnleggende geometri
 • Begreper – linje, skjæringspunkt, vinkel, normal
 • Utviding til trekant og firkant
 • Bruk av frihåndstegning som introduksjon til konstruksjon
Diskusjon basert på innspill fra deltakere
Stavrim og greske rytmer 5.-10.kl. med Ida Kittelsen
Kurset tar for seg hvordan man kan jobbe med stavrim og greske rytmer fra klassetrinn 5 til og med ungdomsskolen. Hovedvekt vil bli lagt på hvordan rytmer og stavrim kan fordypes gjennom eurytmien, og hvordan læreren kan jobbe kunstnerisk og pedagogisk med bevegelse og språk. 
Botanikk 6.kl. med Marja Ros-Pehrson
Under kursen kommer vi att gå igenom innehållet i botanikperioden när det gäller fortellerstoff, skrivande och konstnärligt arbete. Deltagarna i kursen kommer även få förslag på hur man kan göra utomhusundervisning och exkursioner i samband med botaniken och hur eleverna kan arbeta med sina silkeböcker när det gäller text och bild. Vi kommer att gå igenom grundläggande botanik, växtens och blommans delar, olika växtfamiljer och förhållandet mellan blomma och pollinerare. Under kursen kommer undervisningen i botanik att sättas in i ett waldorfpedagogiskt sammanhang i den tolvåriga kursplanen och när det gäller barnens utveckling.
Greek Games and Circus 6.-8.kl. med Laurence Sheen
Greek Olympics games and Circus activities. From the perspective of the Steiner curriculum we will look at the importance of these and other age appropriate activities as they relate to the developing child.
Kurset er avlyst!
Roma: kongene, republikken og imperiet

Kurset tar for seg Romas mytologi og historie fram til og med Augustus, rikets første keiser. Vi går inn i historien der vi sluttet i 6. klasse, ved Aleksander den stores død i 323. Gjennom de kryssende biografiene til Cæsar, Kleopatra og Augustus, ser vi hvordan republikken blir til og til slutt faller. Kurset slutter med ordene: «Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus …», og dermed er vi over i påsken i 7. klasse og fortellingen om Jesus (som ikke dekkes av kurset). Vi skal resitere, synge og danse tarantella. 
 
Målgrupper:
 • Klasselærere
 • Historielærere
 
Innhold:
 • Sentrale fortellinger fra Romas historie
Kjemi 8.kl. med Ivar Smit
Metode, arbeidsbøker, sikkerhet, forbrenning/ild, syre/base og kalkforbrenning. Litt om fotosyntese, jorden som helhet og stoffenes hemmeligheter. 
Historie 8.-10.kl. med Vilde Stabel
Hva skal vi med historie? Historiedidaktikk på ungdomstrinnet. Kilder, utvalg, metodiske grep og forslag til arbeidsmåter. Eksempler på undervisningsopplegg. Vurdering i historiefaget.
Økologi og geofag
I dette kurset skal det vises hvordan ulike realfag (biologi, kjemi og geologi) kan virke sammen og utvide økologi- og biologiforståelsen. Det vil bli gjennomgått ulike forslag til undervisningsopplegg og emner, blant annet fotosyntese, biogeokjemiske kretsløp, næringskjeder og trofiske kaskader, evolusjon, artsdannelse, og human evolusjon. Ingen forkunnskaper eller hjelpemidler er nødvendig.
Den varme smie 8.-10.kl. med Peter Sarring
Ungdom, tilstedeværelse, den varme smedje. Jeg vil komme inn på disse emner, lidt om smede teknikker, bruk av de forskjellige materialer, hvorfor det er så viktig for ungdommen, smedens historie i samfunnet, dele erfaringer.
Fulltegnet
Pedagogikk som musikalsk kunst for alle med Kefas Berlin

Kärnan i denna kurs är frågan: Vilka färdigheter behöver pedagogen för att skapa en dynamisk undervisning? Hur utvecklar jag min pedagogiska intuition? Kursen är uppbyggd kring kroppsligt rörliga och lekfulla övningar som utvecklar nämnda färdigheter och varvas med frågor och reflektioner.
Många av dessa rörelseövningar kan även användas som övningar i de flesta klassetrinn, med variationer och skiftande svårighetsgrad.

´Å skape fortellingen´ for alle med Fanny Parow Knill
Hvordan ordner jeg stoffet? Hvordan husker jeg det? Hvordan gjør jeg det til mitt? Hvordan kommer jeg inn i det bildeskapende språket? Og hvordan kan jeg utvikle dette videre? 

Innholdet i dette kurset er todelt: På den ene siden får du tips og råd til hvordan du kan gripe an og få form på et nytt fortellerstoff. 

På den andre siden vil vi gjennom skriving, improvisasjons-, imaginasjons- og meditative øvelser komme dypere inn i det levende, billedskapende, sansenære språket. Tips til øvelser du kan fortsette med på egen hånd.

Vi vil også komme inn på ulike virkemidler/språkstiler til ulike alderstrinn/tilhørere.
Alle dine oppgaver som klasselærer for alle med Simen Kyrre Hagen
Hvordan skal klasserommet se ut? Hva må du huske på før første skoledag? Hvordan lager du rytme og rutiner med klassen din? Hva forventer elevene? Hva forventes det av deg fra foreldrene? Hva forventes det av deg som en kollega ved en Steinerskole? Kollegiearbeid og foreldrearbeid. Har du noen gang fri fra skolen? 
Hvordan planlegger, lever og tenker en klasselærer på Steinerskolen? Det skal ikke være en «vanlig lærerjobb», det skal være annerledes. I og med at vi skal være et (bedre) alternativ til den offentlige skolen, så må det være en tydelig forskjell. 
Kurset kan forhåpentligvis inspirere, engasjere og gi svar på flere ting som du ikke kan vite som klasselærer for første gang. Det er mange ting å forberede og forbedre seg på enten du skal ha 2.klasse, eller du skal overta en 8.klasse eller om du blir «kastet inn» i et tilfeldig år i skoleløpet. Som klasselærer på Steinerskolen blir arbeidet en livsstil, det er et kall!
Kursleder

Andrevalg Økt 02 *
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Småsløyd 1.-4.kl. med Lars Wegge
Enkle spikkeoppgaver i fersktre (knagg, fugler, dyr, nisser, visp, snurrebass mm) og elementær vedkløyving -  minivedkubber.
Fulltegnet
Håndarbeid med vekt på strikking 2.-3.kl. med Kirsten Borgnes
Vi lager strikkepinner, strikker og syr forskjellige oppgaver. Det blir også god tid til samtaler om fagets betydning og en innføring i hva vi gjør, hvorfor og hvordan.
Fulltegnet
Hovedfag (morgonperiod) 2.-4.kl. med Åsa Månsson D´Souza35
Planering, upplägg och form för morgonperioder i klass 2-4, utifrån rytm, in- och utandning och lektionens olika delar. Exempel på berättarinnehåll, konstnärligt och praktiskt arbete lyfts fram. 
Föreläsningarna har en rytmisk del där materialet i huvudsak är på svenska. 
Fremmedspråk og engelsk 2.-5.kl. med Aino Wissneth
I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  
Aktiv, erfaringsbasert læring 2.-5.kl. med Hedvig Fon Klyve
Hva menes med aktiv læring? Hvorfor er det viktig? Vi ser på hovedfagsperiodene og finner gode eksempler på hvordan vi kan jobbe aktivt og kreativt med fagstoffet.
Kunstnerisk opptakt til hovedfag 2.-5.kl. med Helga Brekke
Song, dans, leik, resitasjon, fløytespel, og kunstnerisk arbeid knytt til dei ulike hovedfag periodane. 
Ta med pentaton og diaton fløyte. 
Kurset er på norsk.
Geografi 5.-7.kl. med Siri Gossé
Fra fedrelandet til Norden de første tre dagene, deretter metodeskift for 7.klasse, ved arbeidet med Europa.
Matematikk 5.-6.kl. med Steinar Gundersen
Fra hel til del – fire regnearter
 • Brøk 
 • Desimalbrøk – utvidelse av posisjonssystemet
 • Primtallsfaktorisering
Grunnleggende geometri
 • Begreper – linje, skjæringspunkt, vinkel, normal
 • Utviding til trekant og firkant
 • Bruk av frihåndstegning som introduksjon til konstruksjon
Diskusjon basert på innspill fra deltakere
Stavrim og greske rytmer 5.-10.kl. med Ida Kittelsen
Kurset tar for seg hvordan man kan jobbe med stavrim og greske rytmer fra klassetrinn 5 til og med ungdomsskolen. Hovedvekt vil bli lagt på hvordan rytmer og stavrim kan fordypes gjennom eurytmien, og hvordan læreren kan jobbe kunstnerisk og pedagogisk med bevegelse og språk. 
Botanikk 6.kl. med Marja Ros-Pehrson
Under kursen kommer vi att gå igenom innehållet i botanikperioden när det gäller fortellerstoff, skrivande och konstnärligt arbete. Deltagarna i kursen kommer även få förslag på hur man kan göra utomhusundervisning och exkursioner i samband med botaniken och hur eleverna kan arbeta med sina silkeböcker när det gäller text och bild. Vi kommer att gå igenom grundläggande botanik, växtens och blommans delar, olika växtfamiljer och förhållandet mellan blomma och pollinerare. Under kursen kommer undervisningen i botanik att sättas in i ett waldorfpedagogiskt sammanhang i den tolvåriga kursplanen och när det gäller barnens utveckling.
Greek Games and Circus 6.-8.kl. med Laurence Sheen
Greek Olympics games and Circus activities. From the perspective of the Steiner curriculum we will look at the importance of these and other age appropriate activities as they relate to the developing child.
Historie 7.kl. med Ketil Reigstad
Roma: kongene, republikken og imperiet

Kurset tar for seg Romas mytologi og historie fram til og med Augustus, rikets første keiser. Vi går inn i historien der vi sluttet i 6. klasse, ved Aleksander den stores død i 323. Gjennom de kryssende biografiene til Cæsar, Kleopatra og Augustus, ser vi hvordan republikken blir til og til slutt faller. Kurset slutter med ordene: «Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus …», og dermed er vi over i påsken i 7. klasse og fortellingen om Jesus (som ikke dekkes av kurset). Vi skal resitere, synge og danse tarantella. 
 
Målgrupper:
 • Klasselærere
 • Historielærere
 
Innhold:
 • Sentrale fortellinger fra Romas historie
Kjemi 8.kl. med Ivar Smit
Metode, arbeidsbøker, sikkerhet, forbrenning/ild, syre/base og kalkforbrenning. Litt om fotosyntese, jorden som helhet og stoffenes hemmeligheter. 
Historie 8.-10.kl. med Vilde Stabel
Hva skal vi med historie? Historiedidaktikk på ungdomstrinnet. Kilder, utvalg, metodiske grep og forslag til arbeidsmåter. Eksempler på undervisningsopplegg. Vurdering i historiefaget.
Økologi og geofag 8.-10.kl. med Markus Lindholm
I dette kurset skal det vises hvordan ulike realfag (biologi, kjemi og geologi) kan virke sammen og utvide økologi- og biologiforståelsen. Det vil bli gjennomgått ulike forslag til undervisningsopplegg og emner, blant annet fotosyntese, biogeokjemiske kretsløp, næringskjeder og trofiske kaskader, evolusjon, artsdannelse, og human evolusjon. Ingen forkunnskaper eller hjelpemidler er nødvendig.
Den varme smie 8.-10.kl. med Peter Sarring
Ungdom, tilstedeværelse, den varme smedje. Jeg vil komme inn på disse emner, lidt om smede teknikker, bruk av de forskjellige materialer, hvorfor det er så viktig for ungdommen, smedens historie i samfunnet, dele erfaringer.
Fulltegnet
Pedagogikk som musikalsk kunst for alle med Kefas Berlin

Kärnan i denna kurs är frågan: Vilka färdigheter behöver pedagogen för att skapa en dynamisk undervisning? Hur utvecklar jag min pedagogiska intuition? Kursen är uppbyggd kring kroppsligt rörliga och lekfulla övningar som utvecklar nämnda färdigheter och varvas med frågor och reflektioner.
Många av dessa rörelseövningar kan även användas som övningar i de flesta klassetrinn, med variationer och skiftande svårighetsgrad.

Å skape fortellingen´ for alle med Fanny Parow Knill
Hvordan ordner jeg stoffet? Hvordan husker jeg det? Hvordan gjør jeg det til mitt? Hvordan kommer jeg inn i det bildeskapende språket? Og hvordan kan jeg utvikle dette videre? 

Innholdet i dette kurset er todelt: På den ene siden får du tips og råd til hvordan du kan gripe an og få form på et nytt fortellerstoff. 

På den andre siden vil vi gjennom skriving, improvisasjons-, imaginasjons- og meditative øvelser komme dypere inn i det levende, billedskapende, sansenære språket. Tips til øvelser du kan fortsette med på egen hånd.

Vi vil også komme inn på ulike virkemidler/språkstiler til ulike alderstrinn/tilhørere.
Alle dine oppgaver som klasselærer for alle med Simen Kyrre Hagen
Hvordan skal klasserommet se ut? Hva må du huske på før første skoledag? Hvordan lager du rytme og rutiner med klassen din? Hva forventer elevene? Hva forventes det av deg fra foreldrene? Hva forventes det av deg som en kollega ved en Steinerskole? Kollegiearbeid og foreldrearbeid. Har du noen gang fri fra skolen? 
Hvordan planlegger, lever og tenker en klasselærer på Steinerskolen? Det skal ikke være en «vanlig lærerjobb», det skal være annerledes. I og med at vi skal være et (bedre) alternativ til den offentlige skolen, så må det være en tydelig forskjell. 
Kurset kan forhåpentligvis inspirere, engasjere og gi svar på flere ting som du ikke kan vite som klasselærer for første gang. Det er mange ting å forberede og forbedre seg på enten du skal ha 2.klasse, eller du skal overta en 8.klasse eller om du blir «kastet inn» i et tilfeldig år i skoleløpet. Som klasselærer på Steinerskolen blir arbeidet en livsstil, det er et kall!
Kursleder

Førstevalg Økt 03 *
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Lek sang og dans 1.-4.kl. med Gudrun Sanden
Målsettinger: - utforske sanser, indre bilder, motorikk og bevegelse for å få et trygt forhold til seg selv, de egne mulighetene og på en leken måte styrke selvreguleringen. Utvikle orientering i rommet, rytme og gleden av å være til i et dynamisk fellesskap

Målgrupper: Klasselærere, faglærere i musikk, eurytmi, studenter, fremmedspråk m.m. 

Innhold: - Sangleker, leker og folkedansinspirerte danser
- Enkle formende prinsipp som kaos- form, spiral og rytmisk arbeid med rim, regler, og historier fra ulike land.
Vi lar oss inspirere av leker, former og rytmer knyttet til tradisjonen og skaper nye og egne ut ifra hva det er behov for i dag. Metoden vi arbeider etter er sansende, lyttende og søkende. Gjennom det utvikler vi hjertet til et sikkert sanseorgan for kvalitet. Vi lytter aktivt til egen opplevelse, da kommer vi til en indre overbevisning og utvikler hjertetanker. De støtter oss i hverdagen og gir oss fordypet forståelse av barn, foreldre, kolleger og oss selv
Alle deltagere får tilsendt gjennomgått materiale per mail.
Ta med fargeblyanter, notatblokk, behagelige klær, myke sko eller eurytmisko. 
Tegning 2.-4.kl. for Solvita Mellenberga
Deltakerne får innblikk i ulike grunnleggende elementer og grunnteknikker for tegning i de første skoleårene. Eksempler på tegninger som er utført av elever blir presentert. Praktiske øvelser innen formtegning, fritegning og saktetegning vil prøves ut. Refleksjoner og samtale om tegningens plass i undervisning er en viktig del av kurset.
Aktiv rytmisk regning 2.-4.kl. med Hedvig Fon Klyve
Aktiv og rytmisk regning i småklassene, og bruk av konkreter i begynneropplæringen. Her får dere mange tips til leker og fysisk/aktiv matematikk.
Formtegning 4.-5.kl. med Henrik Thaulow
Kurset tar for seg aktuelle oppgaver for trinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt på formtegningens allmenndannende aspekter og betydningen for utvikling av tenkningen. Tegneoppgavene vil hente inspirasjon fra kulturmotiver i tillegg til planteformer i naturen. 
Deltakerne må ha med vanlig blyant, fargeblyanter og fargeblokker.
Flerstemt sang og kanon 4.-6.kl. med Kefas Berlin

Kefas Berlin lär ut kanons och tvåstämmiga sånger. Och han gör det på ett sätt så att även den mest orutinerade sångaren kan följa med. Noter kommer inte att användas. Kefas demonstrerar här samtidigt ett sätt att lära ut sång som gör det lättare för barn eller ovana vuxna att komma in i sjungandet.

Les og skriv 5.-7.kl. med Åsa Månsson D´Souza

Läsinspiration, fördjupning och progression inom läsning och skrivning för morgonperioder som fagtimmar. Inslag av skrivregler och grammatik. Kursen inleds med en kort introduktion av mitt masterarbete om barns läsupplevelser som inspiration för arbetet med läsning i skolan. 
Föreläsningarna har en rytmisk del där materialet i huvudsak är på svenska.

Fremmedspråk og relasjonsbygging 5.-7.kl. med Aino Wissneth

I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon. 

Maling til botanikk 6.kl. med Anne Sigrid Steen
I botanikken males motivene ut fra en forståelse for kvalitetene i elementene; lys, luft, jord og vann. Gjennom fargen danner vi grunnlaget for det levende i plantens vekst og karakter, og i hver øvelse arbeides det frem stemninger og karakterer i planteformene underveis i et billeduttrykk. I kurset vil det bli benyttet forskjellige teknikker i akvarell.
Sonegeografi 7.kl. med Markus Lindholm
Kurset vil gi en faglig oppdatering og gjennomgang av sonegeografien, med eksempler på valg av fagstoff. Hver spesifikke klimasone vil bli gjennomgått, fra tropisk regnskog, savanne og ørken, til steppe, løv- og barskog, til tundra og Arktis. Lesing og tolking av klimadiagrammer. Deltagerne vil bli tilbudt et kompendium som dekker kursets innhold.
Astronomi 8.kl. med Steinar Gundersen
 • Stjernehimmelen (geosentrisk)
  • Orientering
  • Rotasjon
  • Vandrestjerner og fiksstjerner
 • Himmelekvator og ekliptikk
 • Jordens rotasjoner
  • År, dag og natt
   • Soldøgn vs siderisk døgn
  • Årstider
 • Planetsystemet 
  • Planetene
  • Relative proporsjoner 
  • Rotasjoner
 • Månens faser
 • Solformørkelse
 • Gravitasjon – Keplers lover
Kurset er avlyst
Hvordan er verden blitt som den er i dag med hensyn til det materielle vi trenger/forbruker, og hvorfor er livsforholdene så forskjellige her på jorda?  Faget knytter sammen historie, geografi, teknologi, samfunnsfag med mer, og vi arbeider med sammenhenger mellom fagområdene. 
Ta med laptop, nettbrett eller telefon, - vi kan trenge å søke opp ting.
Sløyd 8.-10.kl. med Lars Wegge
Krakkebygging. Sprosser, plugging, kiling, sammenføyningsteknikker.
Kunstnerisk opptakt til hovedfag 8.-10.kl. med Gry Storsve Hundsnes
Vi arbeider med rytmiske øvelser, sanger og dikt som integrerer musikk, språk, litteratur og hovedfagenes innhold.
Engelsk 8.-10.kl. med Marie Bakken
Writing skills, Oral skills, Vocabulary Learning, Reading Projects and Assessment
Kurset tar for seg ulike ferdigheter i engelskfaget; skriftlig og muntlig engelsk, leseprosjekt, ordforråd og vurdering/tilbakemelding, og hvordan en kan øve disse ferdighetene i klasserommet. Det vil bli foredrag, øvelser og aktiviteter. Gjennom hele uken vil vi arbeide med hvordan man kan knytte engelskundervisningen til hovedfagsstoffet.
Samfunnskunnskap 8.-10.kl. med Vilde Stabel
Samfunnsfagets muligheter. Når, hvordan og hvorfor underviser vi i samfunnskunnskap? Og hvordan bruke verden som lærebok? Forslag til tverrfaglige undervisningsopplegg og samfunnsfaglige ekskursjoner. Vi ser blant annet nærmere på hvordan nyhetssaker og kontroversielle temaer kan aktualisere undervisningen på ungdomstrinnet.
Humanbiologi, seksualitet og relasjoner, 8.-10.kl., Marja Ros-Pehrson
Under kursen går vi igenom innehållet i humanbiologin i 8, 9 och 10 klassen. I åttonde klassen handlar det om organen som hjärta, lungor och matsmältningssystemet och i nionde om skelettet, musklerna och nervsystemet. Jag kommer visa hur man kan arbeta både i text och konstnärligt under perioderna i biologi. Vi kommer även samtala om ämnet sexualitet, relationer och samtycke som bör genomsyra undervisningen under högstadiet. 
Kurset er avlyst!
Hvordan kan jeg bli tryggere og friere i fortellerrollen? Hvordan kan jeg bli mer bevisst på måter å nyansere stemme og språkbruk på? Hvordan kan jeg utvikle meg videre som formidler og forteller?

I dette kurset vil vi gjøre fortellerøvelser og stemme/språkøvelser for å kunne
 • bli trygg i fortellerrollen
 • tilpasse fortellingen til ulike målgrupper/klassetrinn 
 • nyansere fortellerstemmen til ulikt innhold
 • øve improvisasjon (ja, det går an å øve improvisasjon  ) 
 • øve stemmebruk – Den gode fortellerstemmen er god å høre på, og behagelig å være i. Den virker tilbake på utøveren og gir deg kraft, jording og trygghet.
The Importance of Movement for alle med Laurence Sheen
The importance of movement in the class room; An Introduction to Bother gymnastics and Spacial Dynamics. A practical look at age appropriate movement activities in relationship to the Steiner school curriculum. Also some movement exercises for you the teacher.
Samisk sang og joiketradisjoner for alle med Anne Lise Johnsen Swart
Samisk sang -og joiketradisjoner. Fra usynliggjøring til synliggjøring. 
 
Joik er det dypeste som finnes i den enkelte, og er urmusikken. Urkraften som verken kjenner form eller rammer. Den er fri, og er en del av menneskets og naturens rytme. I kurset får vi kjennskap til joikens historie, du lærer å ta i bruk urkraften i deg,  og hvor målet er at du kan integrere det i din skolehverdag, i møte med elevene.
Du vil også få kunnskap om hvordan kristningen- og fornorskningen påvirket samiske kultur, tradisjoner og joiken. Til tross for den sterke motstanden opp gjennom historien har joiken og noaidevuohta (sjamanismen) overlevd.
Spesialundervisning for alle med Hege Hoen
Steinerpedagogikken er i seg selv en form for spesialpedagogikk. Det er spesialpedagogikk når vi lager geometriske former, når vi gjør eurytmi og når vi er i ring. Enkelte elever har imidlertid behov for mer tilpasninger enn resten av klassen, det trenger mer tid og mer ro, eller alternative øvelser. Den steinerpedagogiske tilnærmingen til spesialpedagogikk handler i om å komme på plass i kroppen ved hjelp av sansearbeid og motoriske øvelser, samt pedagogens innstilling og væren. På dette kurset vil jeg blant annet snakke om det arbeidet Audrey McAllen med flere har gjort i forhold til spesialpedagogikk, samt kunnskap fra helspedagogikken, for å vise hvordan vi kan utøve spesialpedagogikk i en steinerskole som passer sammen med det materialet læreren allerede arbeider med. Kurset retter seg i hovedsak mot småtrinnet (1.- 4. trinn), men tankesettet kan fint overføres til høyere trinn.   
Kursleder

Andrevalg Økt 03 *
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Lek sang og dans 1.-4.kl. med Gudrun Sanden
Målsettinger: - utforske sanser, indre bilder, motorikk og bevegelse for å få et trygt forhold til seg selv, de egne mulighetene og på en leken måte styrke selvreguleringen. Utvikle orientering i rommet, rytme og gleden av å være til i et dynamisk fellesskap

Målgrupper: Klasselærere, faglærere i musikk, eurytmi, studenter, fremmedspråk m.m. 

Innhold: - Sangleker, leker og folkedansinspirerte danser
- Enkle formende prinsipp som kaos- form, spiral og rytmisk arbeid med rim, regler, og historier fra ulike land.
Vi lar oss inspirere av leker, former og rytmer knyttet til tradisjonen og skaper nye og egne ut ifra hva det er behov for i dag. Metoden vi arbeider etter er sansende, lyttende og søkende. Gjennom det utvikler vi hjertet til et sikkert sanseorgan for kvalitet. Vi lytter aktivt til egen opplevelse, da kommer vi til en indre overbevisning og utvikler hjertetanker. De støtter oss i hverdagen og gir oss fordypet forståelse av barn, foreldre, kolleger og oss selv
Alle deltagere får tilsendt gjennomgått materiale per mail.
Ta med fargeblyanter, notatblokk, behagelige klær, myke sko eller eurytmisko. 
Tegning 2.-4.kl. for Solvita Mellenberga
Deltakerne får innblikk i ulike grunnleggende elementer og grunnteknikker for tegning i de første skoleårene. Eksempler på tegninger som er utført av elever blir presentert. Praktiske øvelser innen formtegning, fritegning og saktetegning vil prøves ut. Refleksjoner og samtale om tegningens plass i undervisning er en viktig del av kurset.
Aktiv rytmisk regning 2.-4.kl. med Hedvig Fon Klyve
Aktiv og rytmisk regning i småklassene, og bruk av konkreter i begynneropplæringen. Her får dere mange tips til leker og fysisk/aktiv matematikk.
Formtegning 4.-5.kl. med Henrik Thaulow
Kurset tar for seg aktuelle oppgaver for trinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt på formtegningens allmenndannende aspekter og betydningen for utvikling av tenkningen. Tegneoppgavene vil hente inspirasjon fra kulturmotiver i tillegg til planteformer i naturen. 
Deltakerne må ha med vanlig blyant, fargeblyanter og fargeblokker.
Flerstemt sang og kanon 4.-6.kl. med Kefas Berlin

Kefas Berlin lär ut kanons och tvåstämmiga sånger. Och han gör det på ett sätt så att även den mest orutinerade sångaren kan följa med. Noter kommer inte att användas. Kefas demonstrerar här samtidigt ett sätt att lära ut sång som gör det lättare för barn eller ovana vuxna att komma in i sjungandet.

Les og skriv 5.-7.kl. med Åsa Månsson D´Souza

Läsinspiration, fördjupning och progression inom läsning och skrivning för morgonperioder som fagtimmar. Inslag av skrivregler och grammatik. Kursen inleds med en kort introduktion av mitt masterarbete om barns läsupplevelser som inspiration för arbetet med läsning i skolan. 
Föreläsningarna har en rytmisk del där materialet i huvudsak är på svenska.

Fremmedspråk og relasjonsbygging 5.-7.kl. med Aino Wissneth

I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon. 

Maling til botanikk 6.kl. med Anne Sigrid Steen
I botanikken males motivene ut fra en forståelse for kvalitetene i elementene; lys, luft, jord og vann. Gjennom fargen danner vi grunnlaget for det levende i plantens vekst og karakter, og i hver øvelse arbeides det frem stemninger og karakterer i planteformene underveis i et billeduttrykk. I kurset vil det bli benyttet forskjellige teknikker i akvarell.
Sonegeografi 7.kl. med Markus Lindholm
Kurset vil gi en faglig oppdatering og gjennomgang av sonegeografien, med eksempler på valg av fagstoff. Hver spesifikke klimasone vil bli gjennomgått, fra tropisk regnskog, savanne og ørken, til steppe, løv- og barskog, til tundra og Arktis. Lesing og tolking av klimadiagrammer. Deltagerne vil bli tilbudt et kompendium som dekker kursets innhold.
Astronomi 8.kl. med Steinar Gundersen
 • Stjernehimmelen (geosentrisk)
  • Orientering
  • Rotasjon
  • Vandrestjerner og fiksstjerner
 • Himmelekvator og ekliptikk
 • Jordens rotasjoner
  • År, dag og natt
   • Soldøgn vs siderisk døgn
  • Årstider
 • Planetsystemet 
  • Planetene
  • Relative proporsjoner 
  • Rotasjoner
 • Månens faser
 • Solformørkelse
 • Gravitasjon – Keplers lover
Økonomisk geografi 8.kl. med Siri Gossé
Hvordan er verden blitt som den er i dag med hensyn til det materielle vi trenger/forbruker, og hvorfor er livsforholdene så forskjellige her på jorda?  Faget knytter sammen historie, geografi, teknologi, samfunnsfag med mer, og vi arbeider med sammenhenger mellom fagområdene. 
Ta med laptop, nettbrett eller telefon, - vi kan trenge å søke opp ting.
Sløyd 8.-10.kl. med Lars Wegge
Krakkebygging. Sprosser, plugging, kiling, sammenføyningsteknikker.
Kunstnerisk opptakt til hovedfag 8.-10.kl. med Gry Storsve Hundsnes
Vi arbeider med rytmiske øvelser, sanger og dikt som integrerer musikk, språk, litteratur og hovedfagenes innhold.
Engelsk 8.-10.kl. med Marie Bakken
Writing skills, Oral skills, Vocabulary Learning, Reading Projects and Assessment
Kurset tar for seg ulike ferdigheter i engelskfaget; skriftlig og muntlig engelsk, leseprosjekt, ordforråd og vurdering/tilbakemelding, og hvordan en kan øve disse ferdighetene i klasserommet. Det vil bli foredrag, øvelser og aktiviteter. Gjennom hele uken vil vi arbeide med hvordan man kan knytte engelskundervisningen til hovedfagsstoffet.
Samfunnskunnskap 8.-10.kl. med Vilde Stabel
Samfunnsfagets muligheter. Når, hvordan og hvorfor underviser vi i samfunnskunnskap? Og hvordan bruke verden som lærebok? Forslag til tverrfaglige undervisningsopplegg og samfunnsfaglige ekskursjoner. Vi ser blant annet nærmere på hvordan nyhetssaker og kontroversielle temaer kan aktualisere undervisningen på ungdomstrinnet.
Humanbiologi, seksualitet og relasjoner, 8.-10.kl., med Marja Ros-Pehrson
Under kursen går vi igenom innehållet i humanbiologin i 8, 9 och 10 klassen. I åttonde klassen handlar det om organen som hjärta, lungor och matsmältningssystemet och  i nionde om skelettet, musklerna och nervsystemet. Jag kommer visa hur man kan arbeta både i text och konstnärligt under perioderna i biologi. Vi kommer även samtala om ämnet sexualitet, relationer och samtycke som bör genomsyra undervisningen under högstadiet. 
Fortelle fortellingen for alle med Fanny Parow Knill
Hvordan kan jeg bli tryggere og friere i fortellerrollen? Hvordan kan jeg bli mer bevisst på måter å nyansere stemme og språkbruk på? Hvordan kan jeg utvikle meg videre som formidler og forteller?

I dette kurset vil vi gjøre fortellerøvelser og stemme/språkøvelser for å kunne
 • bli trygg i fortellerrollen
 • tilpasse fortellingen til ulike målgrupper/klassetrinn 
 • nyansere fortellerstemmen til ulikt innhold
 • øve improvisasjon (ja, det går an å øve improvisasjon  ) 
 • øve stemmebruk – Den gode fortellerstemmen er god å høre på, og behagelig å være i. Den virker tilbake på utøveren og gir deg kraft, jording og trygghet.
The Importance of Movement for alle med Laurence Sheen
The importance of movement in the class room; An Introduction to Bother gymnastics and Spacial Dynamics. A practical look at age appropriate movement activities in relationship to the Steiner school curriculum. Also some movement exercises for you the teacher.
Samisk sang og joiketradisjoner for alle med Anne Lise Johnsen Swart
Samisk sang -og joiketradisjoner. Fra usynliggjøring til synliggjøring. 
 
Joik er det dypeste som finnes i den enkelte, og er urmusikken. Urkraften som verken kjenner form eller rammer. Den er fri, og er en del av menneskets og naturens rytme. I kurset får vi kjennskap til joikens historie, du lærer å ta i bruk urkraften i deg,  og hvor målet er at du kan integrere det i din skolehverdag, i møte med elevene.
Du vil også få kunnskap om hvordan kristningen- og fornorskningen påvirket samiske kultur, tradisjoner og joiken. Til tross for den sterke motstanden opp gjennom historien har joiken og noaidevuohta (sjamanismen) overlevd.
Spesialundervisning for alle med Hege Hoen
Steinerpedagogikken er i seg selv en form for spesialpedagogikk. Det er spesialpedagogikk når vi lager geometriske former, når vi gjør eurytmi og når vi er i ring. Enkelte elever har imidlertid behov for mer tilpasninger enn resten av klassen, det trenger mer tid og mer ro, eller alternative øvelser. Den steinerpedagogiske tilnærmingen til spesialpedagogikk handler i om å komme på plass i kroppen ved hjelp av sansearbeid og motoriske øvelser, samt pedagogens innstilling og væren. På dette kurset vil jeg blant annet snakke om det arbeidet Audrey McAllen med flere har gjort i forhold til spesialpedagogikk, samt kunnskap fra helspedagogikken, for å vise hvordan vi kan utøve spesialpedagogikk i en steinerskole som passer sammen med det materialet læreren allerede arbeider med. Kurset retter seg i hovedsak mot småtrinnet (1.- 4. trinn), men tankesettet kan fint overføres til høyere trinn.   
Kursleder

Førstevalg Økt 04 *
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Games and Rhythmical Activities 1.-5.kl. med Laurence Sheen
Rhythmical activities and movement games 
from the perspective of Spacial Dynamics & Bothmer Gymnastics. How games and movement help child development and physical co-ordination; the importance of social interaction through movement
Lyre 1.-5.kl. med Birgitta Bjørkli
Lyrespill som komplement til fløytespill. Kurset gir en oversikt over musikkøvelsene i de første klassetrinnene – pentatonikken og diatonikkens særegenheter. Vi kommer også til å øve mye på hver vår lyre.
Maling 2.-3. kl. med Solvita Mellenberga
Kurset vil inneholde samtaler og praktiske eksempler med primære og komplimentere farger, nyanser og valører av fargene, fargenes karakter og vesen. Grunnleggende fargelære med eksempler fra Goethe og Itten. Praktiske øvelser som lærerne selv vil kunne ta med seg videre på i sin maleundervisning. 
Fulltegnet
Pentaton fløyte 2.-4.kl. med Kefas Berlin

När barnen är omkring 8 år gamla är det dags att komma in i flöjtspelandet. Instrumentet är Choroi Pentaton-flöjten. Flöjten har den pentatoniska skala Rudolf Steiner rekommenderar. Även om man som lärare tidigare spelat blockflöjt får man här lära känna ett annorlunda sätt att spela som är mer förbundet med andningen och står närmare det sångliga. Vi arbetar med grunderna i användandet av flöjten och med tillvägagångssätt i undervisande av barnen. Vi lär oss även enkla melodier.

Arbeidsboken 3.-7.kl. med Silje Nøstdal Storheim
Vi lager forskjellige arbeidsbøker til forskjellige perioder alt ettersom deltakernes behov. 
Materialer: papir, tegne- og malesaker, saks, lim
Utgangspunktet mitt er dette: 
"I ett og alt vi steinerpedagoger tar for oss, handler det først og fremst om å støtte og styrke elevens forbindelse med stoffet. Kunnskap er til syvende og sist ikke et spørsmål om mengde, men om kvalitet, eller altså om dybde, dvs. den inderlige forbindelsen mellom stoffet og eleven. Betyr det vi har gjort noe for den enkelte eleven? Er de glade i det de selv har fått istand?" (Steinerbladet, egen artikkel)
Karde ull og spinne på håndtein 4.kl. med Kirsten Borgnes
Vi blir kjent med ullen, lærer å karde og øver oss på å spinne på håndtein. Til slutt tvinner vi trådene og får et to-trådet garn.
Matematikk 7.-8.kl. med Steinar Gundersen
Praktisk regning
 • Prosentregning
 • Areal og volum
 • Sannsynlighet og statistikk
Geometri med passer og linjal
 • Normalkonstruksjon fra linje og fra punkt til linje
 • Vinkler – 60o og 90o – halvering
 • Betydningen av 180o og 360o – sirkel
Introduksjon til algebra
Negative tall – fullstendig tallsett – sammenfall av regnearter
Diskusjon basert på innspill fra deltakere
Sløyd 5.-7.kl. med Lars Wegge

Skjeer, sleiver og stekespader i fersktre.

Fulltegnet
Engelsk 5.-7.kl. med Marie Bakken
Writing skills, Oral skills, Vocabulary Learning, Reading Projects and Assessment
Kurset tar for seg ulike ferdigheter i engelskfaget; skriftlig og muntlig engelsk, leseprosjekt, ordforråd og vurdering/tilbakemelding, og hvordan en kan øve disse ferdighetene i klasserommet. Det vil bli foredrag, øvelser og aktiviteter. Gjennom hele uken vil vi arbeide med hvordan man kan knytte engelskundervisningen til hovedfagsstoffet.
Kurset er avlyst
Kurset gir en innføring i sjiktmaling med utgangspunkt i maleøvelser knyttet til sonegeografi. Ut ifra varme og kalde fargestemninger blir det utarbeidet enkle motiver blant annet fra afrikansk savanne, ørkenlandskap, regnskogen og arktiske strøk. 
Fulltegnet
Geologi 7.kl. med Markus Lindholm
Forslag til pedagogiske opplegg for geologiperioden i 7. klasse. Gjennomgang av viktige emner læreren må kjenne til: Ulike former for forvitring og landformer. Klimatiske virkninger på jordskorpen. Sedimentære, metamorfe og magmatiske prosesser og ulike bergarter. Fossildannelse. Deretter en gjennomgang av viktige mineraler og deres egenskaper (hardhet, spesifikk vekt, spaltbarhet, glans). Metalliske mineraler og deres sekundærdannelser. Smykkesteiner og særlig harde mineraler.
Stokker, staver og geometri i rommet 7.-10.kl. med Gudrun Sanden
Kurs for klasselærere, gymlærere, matematikklærere, spesialpedagoger og eurytmilærere.
Gjennom å arbeide med stokker, staver og geometri, får elevene et forhold til
 rommet, seg selv, og sine medelever. Det fører fokuset vekk fra egen personen og styrker tilstedeværelsen. Vi får smidighet og styrke i muskulaturen, det rytmiske harmoniserer, gir livskrefter, styrket selvfølelse og gir livskrefter. Gjennom aktivt oppmerksomt nærvær utvikles individuell trygghet. Bevissthet om eget hjerte som sanseorgan for hjertetanker og hjertebevissthet blir livsmestring. 

Når kan jeg som lærer bruke dette i min hverdag? Hjertetanker, støtter oss i hverdagen og gir oss fordypet forståelse av barn, foreldre, kolleger og oss selv og er et middel for å ivareta egen helse. Øvelsene kan brukes som rytmisk del, innledning til musikk-, matematikk- eller gymnastikkundervisningen.
Alle deltagere får tilsendt gjennomgått materiale per mail.
Ta med fargeblyanter, notatblokk, behagelige klær, myke sko eller eurytmisko. 
Perspektivtegning 7.-8.kl. med Henrik Thaulow
”Fra flate til rom.” På kurset gjennomgås linjeperspektiv med ett og to fluktpunkter. Målet er at deltakerne (elevene) selv skal forstå prinsippet for konstruksjon av perspektiv slik at de selv skal kunne tegne ulike motiver i perspektiv, både som konstruksjon, og på frihånd. 
Deltakerne må ha med bløt (B4-B6) og hard (HB, eller hardere) blyant og linjal (minimum 30 cm)
Kurset er avlyst!
Mandag
Oplæg med slideshow, der viser en masse elevarbejde, om undervisning i IT og medier på Waldorfskolen i København generelt og specifikt i 8. klasse.

Tirsdag
Oplæg med slideshow, igen med en masse eksempler på elevarbejde, om undervisning i IT og medier i 9. og 10. klasse.

Onsdag
Workshop: Uddrag af forløbet ‘Fra kalligrafi til typografi’ i 8. klasse. Deltagerne skal designe og tegne deres egen skrifttype i hånden. Det er en smagsprøve på forløbet, så vi tegner ikke hele alfabetet, som eleverne gør, men et begrænset antal bogstaver. Herefter digitaliseres skriften, der efterbehandles i programmet Calligraphr og installeres til sidst til brug på deltagernes egne computere. Skriften fungerer kun i skrivebordsapps, ikke i online applikationer. Deltagerne skal have egen computer med og skal helst på forhånd have oprettet en gratis konto hos Calligraphr.com. Konto hos Calligraphr kan slettes efter workshoppen. Hele forløbet ‘Fra kalligrafi til typografi’ er beskrevet med billeder af elevarbejde om tirsdagen.

Torsdag
Workshop: Uddrag af forløbet ‘Hardware/software’ fra 9. klasse. Alt online er bygget op om HTML. Deltagerne skal se på og undersøge HTML-struktur og skrive en enkel HTML kode i notesblok eller lignende skriveprogram, som vi publicerer i en browser. Deltagerne skal have egen computer med. Hele forløbet ‘Hardware/software’ er beskrevet med billeder af elevarbejde om tirsdagen.

Fredag
Opsamling og åben diskussion om emner, som forløbet har åbnet op for. Diskussion om brugen af digitale medier i skolen generelt, som for eksempel: mobiltelefoner, ChatGPT, iPads, computere, sociale mediers påvirkning af barnet/den unge som elev og ikke kun som privatperson. Jeg vil dele mit materiale med interesserede. Hvis andre har materiale, gode råd og kontakter til deling, så er det meget velkomment her:-)

Ta med egen PC.
Fulltegnet
Norsk 8.-10.kl. med Gry Storsve Hundsnes
Fagdidaktikk og innhold i lys av alderstrinnenes egenart. Tips til undervisningsopplegg i områdene skriving, grammatikk, retorikk og litterær samtale.
Fysikk 9.kl. med Kari Nordheim
TRYKK I VÆSKE OG GASS, MAGNETISME OG ELEKTRISITET
Kurset legger vekt på at deltagerne får noe av den samme erfaringen som elevene får gjennom å observere fenomener i en serie av forsøk. Det blir i tillegg gitt en oversikt over tema og tilnærmingsmåter. Temaer er trykk i væske og gass, magnetisme og elektrisitet.

Vi studerer hydro- og aeromekanikk, Arkimedes prinsipp om oppdrift i vann, Arkimedes prinsipp om fortrengt væskemengde og redusert vekt, forholdet mellom masse, tetthet og volum. Videre undersøker vi elektrisitetens magnetiske virkning (høyrehåndsregelen) og induksjon av strøm, en elektromagnet og bruken av Ohms lov ved beregning av spenning, strøm og motstand.

Er det ønskelig går vi kort igjennom pensum for 10.klasse som er varmelære med varmens påvirkning av fast stoff, væske og gass og forhold mellom varme, volum og trykk faseoverganger og adiabatiske prosesser og varmepumpe samt elektronikk. 
Ukulele for alle med Maja Hallanger
Ukulele er et morsomt og enkelt instrument å lære! 

Du vil lære grunnleggende teknikk, akkorder, rytme og samspill. Vi kommer også til å synge og bruke ukulele som komp. Ingen forkunnskaper kreves!

Ta gjerne med egen ukulele hvis du har, men har også endel å låne bort.
Samisk fortellerkunst og joik for alle med Mari Helander
Kurset vil berøre temaer som omhandler nærhet til naturen, skjebnetro, holistisk livsverden som gir oss en dypere forståelse av verden. Ritualer og fortellinger har en sentral plass i den samiske fortellerkunsten. Naturen er et viktig motiv og symbol i samisk fortellertradisjon. Gjennom samiske fortellinger lærte barn og voksne å respektere naturen, hvordan en skal bruke naturen-og også gi tilbake til naturen. Dette utrykkes gjennom sagn, eventyr og joik.
 
Jeg vil også fremføre et lite teaterstykke krydret med joik og trommer: «Fra stjernene til Livet» «Fra stjernene til livet baserer seg på den sørsamiske fortellingen fortalt på norsk om Urmoderen, Urfaderen , de samiske gudinnene og menneskene. Der i det mørke himmelrommet, er noe stort i vente. Alle gode krefter hjelper til. Langs en solstråle bærer det, ned mot jorda. Menneskene blir stille og speider opp mot himmelen.  Denne sanselige og visuelle forestillingen/fortellingen inviterer publikum inn i en verden fylt joik, trommer, tekstiler, spennende rekvisitter og dans.
Fortellerstemmen – lærerstemmen for alle med Fanny Parow Knill
Hvordan kan jeg bruke stemmen på en måte som forebygger slitenhet og heshet? Hvordan kan jeg skape både ro, konsentrasjon og lydhørhet hos elevene mine gjennom måten jeg bruker stemmen på? 

Ved å øve den gode fortellerstemmen, øver vi også på «lærerstemmen» og lærer oss hvordan vi kan forebygge såkalt «lærerheshet». 

Vi går arbeider med språk/stemmeøvelser som: 
- forebygger sliten/hes stemme
- gir en god tilstedeværelse og trygghet
- nyanserer stemmebruken ut fra språkets iboende kvaliteter.
Tilpasset undervisning for alle med Hege Hoen
Tilpasset undervisning er når vi legger til rette for enkelte elever i klasserommet. Forskning viser at tilpasset undervisning reduserer behovet for spesialundervisning. På dette kurset vil jeg snakke om hvordan vi kan få til tilpasset undervisning som passer sammen med det vi allerede gjør som steinerpedagoger. Det betyr at forslagene til tilnærming bygger på det antroposofiske menneskesynet og med det ideen om vilje, følelse og tanke som grunnlag for vår pedagogikk. Kurset retter seg i hovedsak mot småtrinnet (1.- 4. trinn), men tankesettet kan fint overføres til høyere trinn. 
Kursleder

Andrevalg Økt 04 *
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Games and Rhythmical Activities 1.-5.kl. med Laurence Sheen
Rhythmical activities and movement games 
from the perspective of Spacial Dynamics & Bothmer Gymnastics. How games and movement help child development and physical co-ordination; the importance of social interaction through movement.
Lyre 1.-5.kl med Birgitta Bjørkli
Lyrespill som komplement til fløytespill. Kurset gir en oversikt over musikkøvelsene i de første klassetrinnene – pentatonikken og diatonikkens særegenheter. Vi kommer også til å øve mye på hver vår lyre.
Maling 2.-3.kl. med Solvita Mellenberga
Kurset vil inneholde samtaler og praktiske eksempler med primære og komplimentere farger, nyanser og valører av fargene, fargenes karakter og vesen. Grunnleggende fargelære med eksempler fra Goethe og Itten. Praktiske øvelser som lærerne selv vil kunne ta med seg videre på i sin maleundervisning. 
Pentaton fløyte 2.-4.kl. med Kefas Berlin

När barnen är omkring 8 år gamla är det dags att komma in i flöjt-spelandet. Instrumentet är Choroi Pentaton-flöjten. Flöjten har den pentatoniska skala Rudolf Steiner rekommenderar. Även om man som lärare tidigare spelat blockflöjt får man här lära känna ett annorlunda sätt att spela som är mer förbundet med andningen och står närmare det sångliga. Vi arbetar med grunderna i användandet av flöjten och med tillvägagångssätt i undervisande av barnen. Vi lär oss även enkla melodier.

Arbeidsboken 3.-7.kl. med Silje Nøstdal Storheim
Vi lager forskjellige arbeidsbøker til forskjellige perioder alt ettersom deltakernes behov. 
Materialer: papir, tegne- og malesaker, saks, lim
Utgangspunktet mitt er dette: 
"I ett og alt vi steinerpedagoger tar for oss, handler det først og fremst om å støtte og styrke elevens forbindelse med stoffet. Kunnskap er til syvende og sist ikke et spørsmål om mengde, men om kvalitet, eller altså om dybde, dvs. den inderlige forbindelsen mellom stoffet og eleven. Betyr det vi har gjort noe for den enkelte eleven? Er de glade i det de selv har fått istand?" (Steinerbladet, egen artikkel)
Karde ull og spinne på håndtein 4.kl. med Kirsten Borgnes
Vi blir kjent med ullen, lærer å karde og øver oss på å spinne på håndtein. Til slutt tvinner vi trådene og får et to-trådet garn.
Matematikk 7.-8.kl. med Steinar Gundersen
Praktisk regning
 • Prosentregning
 • Areal og volum
 • Sannsynlighet og statistikk
Geometri med passer og linjal
 • Normalkonstruksjon fra linje og fra punkt til linje
 • Vinkler – 60o og 90o – halvering
 • Betydningen av 180o og 360o – sirkel
Introduksjon til algebra
Negative tall – fullstendig tallsett – sammenfall av regnearter
Diskusjon basert på innspill fra deltakere.
Sløyd 5.-7.kl. med Lars Wegge

Skjeer, sleiver og stekespader i fersktre.

Fulltegnet
Engelsk 5.-7.kl. med Marie Bakken
Writing skills, Oral skills, Vocabulary Learning, Reading Projects and Assessment
Kurset tar for seg ulike ferdigheter i engelskfaget; skriftlig og muntlig engelsk, leseprosjekt, ordforråd og vurdering/tilbakemelding, og hvordan en kan øve disse ferdighetene i klasserommet. Det vil bli foredrag, øvelser og aktiviteter. Gjennom hele uken vil vi arbeide med hvordan man kan knytte engelskundervisningen til hovedfagsstoffet.
Maling til sonegeografi 7.kl. med Anne Sigrid Steen
Kurset gir en innføring i sjiktmaling med utgangspunkt i maleøvelser knyttet til sonegeografi. Ut ifra varme og kalde fargestemninger blir det utarbeidet enkle motiver blant annet fra afrikansk savanne, ørkenlandskap, regnskogen og arktiske strøk. 
Geologi 7.kl. med Markus Lindholm
Forslag til pedagogiske opplegg for geologiperioden i 7. klasse. Gjennomgang av viktige emner læreren må kjenne til: Ulike former for forvitring og landformer. Klimatiske virkninger på jordskorpen. Sedimentære, metamorfe og magmatiske prosesser og ulike bergarter. Fossildannelse. Deretter en gjennomgang av viktige mineraler og deres egenskaper (hardhet, spesifikk vekt, spaltbarhet, glans). Metalliske mineraler og deres sekundærdannelser. Smykkesteiner og særlig harde mineraler.
Stokker, staver og geometri i rommet 7.-10.kl. med Gudrun Sanden
Kurs for klasselærere, gymlærere, matematikklærere, spesialpedagoger og eurytmilærere.
Gjennom å arbeide med stokker, staver og geometri, får elevene et forhold til
 rommet, seg selv, og sine medelever. Det fører fokuset vekk fra egen personen og styrker tilstedeværelsen. Vi får smidighet og styrke i muskulaturen, det rytmiske harmoniserer, gir livskrefter, styrket selvfølelse og gir livskrefter. Gjennom aktivt oppmerksomt nærvær utvikles individuell trygghet. Bevissthet om eget hjerte som sanseorgan for hjertetanker og hjertebevissthet blir livsmestring. 

Når kan jeg som lærer bruke dette i min hverdag? Hjertetanker, støtter oss i hverdagen og gir oss fordypet forståelse av barn, foreldre, kolleger og oss selv og er et middel for å ivareta egen helse. Øvelsene kan brukes som rytmisk del, innledning til musikk-, matematikk- eller gymnastikkundervisningen.
Alle deltagere får tilsendt gjennomgått materiale per mail.
Ta med fargeblyanter, notatblokk, behagelige klær, myke sko eller eurytmisko. 
Perspektivtegning 7.-8.kl. med Henrik Thaulow
”Fra flate til rom.” På kurset gjennomgås linjeperspektiv med ett og to fluktpunkter. Målet er at deltakerne (elevene) selv skal forstå prinsippet for konstruksjon av perspektiv slik at de selv skal kunne tegne ulike motiver i perspektiv, både som konstruksjon, og på frihånd. 
Deltakerne må ha med bløt (B4-B6) og hard (HB, eller hardere) blyant og linjal (minimum 30 cm)
IKT og medier 8.-10.kl. med Lais Christensen

Mandag
Oplæg med slideshow, der viser en masse elevarbejde, om undervisning i IT og medier på Waldorfskolen i København generelt og specifikt i 8. klasse.

Tirsdag
Oplæg med slideshow, igen med en masse eksempler på elevarbejde, om undervisning i IT og medier i 9. og 10. klasse.

Onsdag
Workshop: Uddrag af forløbet ‘Fra kalligrafi til typografi’ i 8. klasse. Deltagerne skal designe og tegne deres egen skrifttype i hånden. Det er en smagsprøve på forløbet, så vi tegner ikke hele alfabetet, som eleverne gør, men et begrænset antal bogstaver. Herefter digitaliseres skriften, der efterbehandles i programmet Calligraphr og installeres til sidst til brug på deltagernes egne computere. Skriften fungerer kun i skrivebordsapps, ikke i online applikationer. Deltagerne skal have egen computer med og skal helst på forhånd have oprettet en gratis konto hos Calligraphr.com. Konto hos Calligraphr kan slettes efter workshoppen. Hele forløbet ‘Fra kalligrafi til typografi’ er beskrevet med billeder af elevarbejde om tirsdagen.

Torsdag
Workshop: Uddrag af forløbet ‘Hardware/software’ fra 9. klasse. Alt online er bygget op om HTML. Deltagerne skal se på og undersøge HTML-struktur og skrive en enkel HTML kode i notesblok eller lignende skriveprogram, som vi publicerer i en browser. Deltagerne skal have egen computer med. Hele forløbet ‘Hardware/software’ er beskrevet med billeder af elevarbejde om tirsdagen.

Fredag
Opsamling og åben diskussion om emner, som forløbet har åbnet op for. Diskussion om brugen af digitale medier i skolen generelt, som for eksempel: mobiltelefoner, ChatGPT, iPads, computere, sociale mediers påvirkning af barnet/den unge som elev og ikke kun som privatperson. Jeg vil dele mit materiale med interesserede. Hvis andre har materiale, gode råd og kontakter til deling, så er det meget velkomment her:-)

Ta med egen PC.

Norsk 8.-10.kl. med Gry Storsve Hundsnes

Fagdidaktikk og innhold i lys av alderstrinnenes egenart. Tips til undervisningsopplegg i områdene skriving, grammatikk, retorikk og litterær samtale.

Fysikk 9.kl. med Kari Nordheim
TRYKK I VÆSKE OG GASS, MAGNETISME OG ELEKTRISITET
Kurset legger vekt på at deltagerne får noe av den samme erfaringen som elevene får gjennom å observere fenomener i en serie av forsøk. Det blir i tillegg gitt en oversikt over tema og tilnærmingsmåter. Temaer er trykk i væske og gass, magnetisme og elektrisitet.

Vi studerer hydro- og aeromekanikk, Arkimedes prinsipp om oppdrift i vann, Arkimedes prinsipp om fortrengt væskemengde og redusert vekt, forholdet mellom masse, tetthet og volum. Videre undersøker vi elektrisitetens magnetiske virkning (høyrehåndsregelen) og induksjon av strøm, en elektromagnet og bruken av Ohms lov ved beregning av spenning, strøm og motstand.

Er det ønskelig går vi kort igjennom pensum for 10.klasse som er varmelære med varmens påvirkning av fast stoff, væske og gass og forhold mellom varme, volum og trykk faseoverganger og adiabatiske prosesser og varmepumpe samt elektronikk. 
Ukulele for alle med Maja Hallanger
Ukulele er et morsomt og enkelt instrument å lære! 

Du vil lære grunnleggende teknikk, akkorder, rytme og samspill. Vi kommer også til å synge og bruke ukulele som komp. Ingen forkunnskaper kreves!

Ta gjerne med egen ukulele hvis du har, men har også endel å låne bort.
Fulltegnet
Samisk fortellerkunst og joik for alle med Mari Helander

Kurset vil berøre temaer som omhandler nærhet til naturen, skjebnetro, holistisk livsverden som gir oss en dypere forståelse av verden. Ritualer og fortellinger har en sentral plass i den samiske fortellerkunsten. Naturen er et viktig motiv og symbol i samisk fortellertradisjon. Gjennom samiske fortellinger lærte barn og voksne å respektere naturen, hvordan en skal bruke naturen-og også gi tilbake til naturen. Dette utrykkes gjennom sagn, eventyr og joik.
 
Jeg vil også fremføre et lite teaterstykke krydret med joik og trommer: «Fra stjernene til Livet» «Fra stjernene til livet baserer seg på den sørsamiske fortellingen fortalt på norsk om Urmoderen, Urfaderen , de samiske gudinnene og menneskene. Der i det mørke himmelrommet, er noe stort i vente. Alle gode krefter hjelper til. Langs en solstråle bærer det, ned mot jorda. Menneskene blir stille og speider opp mot himmelen.  Denne sanselige og visuelle forestillingen/fortellingen inviterer publikum inn i en verden fylt joik, trommer, tekstiler, spennende rekvisitter og dans.

Fortellerstemmen – lærerstemmen for alle med Fanny Parow Knill
Hvordan kan jeg bruke stemmen på en måte som forebygger slitenhet og heshet? Hvordan kan jeg skape både ro, konsentrasjon og lydhørhet hos elevene mine gjennom måten jeg bruker stemmen på? 

Ved å øve den gode fortellerstemmen, øver vi også på «lærerstemmen» og lærer oss hvordan vi kan forebygge såkalt «lærerheshet». 

Vi går arbeider med språk/stemmeøvelser som: 
- forebygger sliten/hes stemme
- gir en god tilstedeværelse og trygghet
- nyanserer stemmebruken ut fra språkets iboende kvaliteter
Tilpasset undervisning for alle med Hege Hoen
Tilpasset undervisning er når vi legger til rette for enkelte elever i klasserommet. Forskning viser at tilpasset undervisning reduserer behovet for spesialundervisning. På dette kurset vil jeg snakke om hvordan vi kan få til tilpasset undervisning som passer sammen med det vi allerede gjør som steinerpedagoger. Det betyr at forslagene til tilnærming bygger på det antroposofiske menneskesynet og med det ideen om vilje, følelse og tanke som grunnlag for vår pedagogikk. Kurset retter seg i hovedsak mot småtrinnet (1.- 4. trinn), men tankesettet kan fint overføres til høyere trinn. 
Fulltegnet
Kursleder

Har du alvorlige allergier? Tåler du spor?
Kjøkkenet lurer på om det er noe av det følgende du IKKE spiser:
Velg minst én aktivitet for å gå videre.
Velg ingen, eller maksimalt én aktivitet for å gå videre.
Velg nøyaktig én aktivitet for å gå videre.
Vennligst fyll inn alle påkrevde felt (*)

Program

Morgensang og morgenforedrag:

09.00 – 09.15: Morgensang med Gry Storsve Hundsnes & co

09.15. – 10.00: Morgenforedrag:

Mandag 31.07: 
En samstemt skole! Hvordan og hvorfor synger og musiserer vi i skolen?
Gry S. Hundsnes, Steinerhøyskolen

Tirsdag 01.08 og onsdag 02.08: 
Musikkens og barnets vesen — Utviklingsdidaktiske perspektiver 
Josefin Winther, Steinerhøyskolen

Torsdag 03.08:
Pedagogikk som musikalsk kunst - Pusten, dynamikken, intuisjonen
Kefas Berlin, Sverige

Fredag 04.08:
Panelsamtale med ukas forelesere, Gry s. Hundsnes, Josefin Winther og Kefas Berlin
Vertinne og moderator: Vilde Stabel, Steinerhøyskolen

Gry

Gry H. Storsve Hundsnes har lang og allsidig undervisningser- faring fra steinerskolen som klasselærer og faglærer og for tiden arbeider hun med musikk, pedagogikk og norsk på Steinerhøy- skolen. Hun er utdannet pianist og pedagog fra Norges musikk- høyskole og Steinerhøyskolen. Gry har også lang erfaring som utøvende musiker, pianolærer og kordirigent.

.

Josefin Winther er studieleder på bachelorgraden i sosialpedagogikk på Steinerhøyskolen. Hun har arbeidet som lærer på helsepedagogisk videregående trinn ved Steinerskolen på Skjold i femten år med fokus på musikk og sceniske prosjekter. Hun har vært aktiv både som skribent og foredragsholder gjennom flere år. Josefin er også utøvende kunstner, og har blant annet gitt ut en rekke album og spilt konserter jevnlig siden 2006. Hun har master i historie og master i Steinerpedagogikk.

.

Kefas Berlin fra Sverige er utdannet steinerpedagog, eurytmist og musiker. Han arbeider som sanger, komponist, korleder og stemmeterapeut, og han er aktiv som pedagog og kunstner. Kefas har vært virksom som pedagog innenfor områdene musikk, sang, teater og lek med barn.

.

Vilde Stabel er steinerpedagog og har 10 års undervisningserfaring som klasselærer fra Steinerskolens mellom- og ungdomstrinn. Hun er studieleder for lærerutdanningen på Steinerhøyskolen og underviser i samfunnskunnskap og pedagogikk. Hun har nettopp fullført en master om Steinerskolens førsteklassepedagogikk.

10.20-11.30: Økt 1

• Daglige sanger, 1.-3. kl., Kefas Berlin
• Formtegning, 2.-3. kl., Henrik Thaulow
• Les og skriv, 2.-4.kl, Åsa Månsson D ́Souza
• Sy dyr med barn, 2.-7.kl, Silje Nøstdal Storheim
• Maling til skapelsen, 4. kl., Anne Sigrid Steen
• Nordisk mytologi og vikingtid, 5. kl., Helga Brekke
• Zoologi, 5.kl, Marja Ros-Pehrson
• Tegning, 5.-7. kl., Solvita Mellenberga
• Kunstnerisk opptakt til hovedfag, 5.-7. kl., Simen Kyrre Hagen
• Kor og samspill, 5-10. kl., Gry Storsve Hundsnes
• Historie, 6. kl., Ketil Reigstad
• Fysikk: Mekanikk og magnetisme, 8.kl., Kari Nordheim
• Natur i endring, 7.-9. kl., Markus Lindholm
• Teaterlek: å bygge en god gruppe 7.-10. kl., Maja Hallanger
• Mat og helse: Etikk og bærekraft, 8. og 9. kl., Jolien Perotti
• Fremmedspråk og relasjonsbygging, 8.-10. kl., Aino Wissneth 
• Matematikk, 9. og 10. kl., Steinar Gundersen
• Leken og praktisk musikk-kunnskap, alle, Gudrun Sanden
• Gym, Games and Sport, alle, Laurence Sheen

11.50-13.00: Økt 2

• Småsløyd, 1.-4.kl., Lars Wegge
• Håndarbeid med vekt på strikking, 2.-3. kl., Kirsten Borgnes
• Hovedfag i småklassene, Åsa Månsson D ́Souza
• Engelsk og fremmedspråk, 2.-5. kl., Aino Wissneth
• Aktiv, erfaringsbasert læring, 2.-5. kl., Hedvig Fon Klyve
• Kunstnerisk opptakt til hovedfag, 2.-5. kl., Helga Brekke
• Geografi 5-7 kl. Siri Gossé
• Matematikk 5.-7. kl. Steinar Gundersen
• Stavrim og greske rytmer, 5.-10. kl., Ida Kittelsen
• Botanikk, 6. kl., Marja Ros-Pehrson
• Greek Games and Circus, 6.- 8. kl., Laurence Sheen
• Historie, 7. kl., Ketil Reigstad
• Kjemi, 8. kl., Ivar Smit
• Historie, 8.-10.kl., Vilde Stabel
• Økologi og geofag, 8.-10.kl., Markus Lindholm
• Den varme smie, 8.-10. kl., Peter Sarring
• Pedagogikk som musikalsk kunst, alle, Kefas Berlin
• Skape fortellingen, alle, Fanny Parow Knill
• Alle dine oppgaver som klasselærer, alle, Simen Kyrre Hagen

13.00-14.00: Lunsj ved Bente Westergaard

Bente Westergaard har vært kokk for Steinerskolene fra 1973. Til høsten blir det 50 år med mat til stevner. 

Hun startet på Spisestedet i Hjelmsgate 3 da teosofene tok over der, og har siden trofast levert mat når det blir etterspurt. 

Hun har de siste 15 årene drevet Hellviktangen på Nesodden, en praktvilla med kafe og selskapslokale.

.

14.00-15.10: Økt 3

• Lek sang og dans, 1.-4. kl., Gudrun Sanden
• Tegning, 2.-4. kl., Solvita Mellenberga
• Aktiv rytmisk regning, 2.-4. kl., Hedvig Fon Klyve
• Formtegning, 4.-5.kl., Henrik Thaulow
• Flerstemt sang og kanon, 4.-6. kl., Kefas Berlin
• Les og skriv 5.-7. kl. Åsa Månsson D ́Souza
• Fremmedspråk og relasjonsbygging, 5.-7. kl., Aino Wissneth
• Maling til botanikk, 6. kl., Anne Sigrid Steen
• Sonegeografi, 7.kl., Markus Lindholm
• Astronomi, 8.kl., Steinar Gundersen
• Økonomisk geografi, 8.kl., Siri Gossé
• Sløyd, 8.-10. kl., Lars Wegge
• Kunstnerisk opptakt til hovedfag, 8.-10.kl., Gry S. Hundsnes
• Engelsk, 8.-10.kl., Marie Bakken
• Samfunnskunnskap, 8.-10.kl., Vilde Stabel
• Humanbiologi, seksualitet og relasjoner, 8.-9. kl., Marja Ros-Pehrson
• Fortelle fortellingen, alle, Fanny Parow Knill
• The Importance of Movement, alle, Laurence Sheen
• Samisk sang og joiketradisjoner, alle, Anne Lise Johnsen Swart
• Spesialundervisning, alle, Hege Hoen

15.20-16.30: Økt 4

• Games and Rhythmical Activities, 1.-5. kl., Laurence Sheen
• Lyre, 1.-5.kl., Birgitta Bjørkli
• Maling, 2.-3. kl., Solvita Mellenberga
• Pentaton fløyte, 2.-4. kl., Kefas Berlin
• Arbeidsboken, 3.-7.kl, Silje Nøstdal Storheim
• Karde ull og spinne på håndtein, 4. kl., Kirsten Borgnes 
• Matematikk, 5.-6. kl., Steinar Gundersen
• Sløyd, 5.-7. kl., Lars Wegge
• Engelsk, 5.-7.kl., Marie Bakken
• Maling til sonegeografi, 7. kl., Anne Sigrid Steen
• Geologi, 7.kl, Markus Lindholm
• Stokker, staver og geometri i rommet, 7.-10.kl., Gudrun Sanden
• Perspektivtegning, 7.-8.kl., Henrik Thaulow
• IKT og medier, 8.-10.kl., Lais Christensen
• Norsk, 8.-10.kl., Gry Storsve Hundsnes
• Fysikk, 9.kl., Kari Nordheim
• Ukulele for alle, Maja Hallanger
• Samisk fortellerkunst og joik, alle, Mari Helander
• Fortellerstemmen – lærerstemmen, alle, Fanny Parow Knill
• Tilpasset undervisning, alle, Hege Hoen


 

Praktisk informasjon

StedRudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Tidspunkt31. juli-4. august 2023

AdresseFlyveien 2, 0770 Oslo

Telefon: +4793450702 (Julia Smit)/ )/+4741291963 (Dagny Ringheim)

E-post og nettsideoslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Pris1.500

Påmeldingsfrist26. juni

AvbestillingPåmeldingen er bindende. Eventuell avbestilling må skje innen påmeldingsfristen. Skolene er fri til å erstatte deltakere som ikke kan delta på kurset. Deltakeravgiften vil etter påmeldingsfristen ikke refunderes.

KursbevisDeltakelse 4 av 5 dager

Takk for din påmelding: